OBS: Husk at betale pladsgebyr for det nye år. 450 kr for et halvt år, og 800 for et helt år.


Indkaldelse til generalforsamling i Schæferhundeklubben kreds 13. Dagsorden ifølge vedtægter.

Søndag den 29. januar kl. 10 i klubhuset på Vranderupvej. 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Kreds 13
Dato: Søndag 29/1 2023
Tidspunkt: Kl. 10.00
Sted: Klubhuset, Vranderupvej 30, 6000 Kolding
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af to stemmetællere
3. Formandens årsberetning fremlægges til godkendelse
4. Kassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed
5. Indkomne forslag
6. Valg:
På valg er følgende:
a. Formand for 2 år jf. § 12 (Erik modtager genvalg)
b. Bestyrelsesmedlem for 2 år jf. § 12 (Henriette modtager ikke genvalg)
c. 2 suppleanter
d. 1 revisor samt 1 revisorsuppleant
e. 2 kredsrepræsentanter jf. § 23
7. Evt.
§13 Kredsgeneralforsamling:
Forslag, der ønskes behandlet på kredsgeneralforsamlingen, skal indsendes til kredsformanden senest 8 dage før kredsgeneralforsamlingens afholdelse. Stemmeberettigede og valgbare er alle kredsens medlemmer
med minimum 3 måneders (uafbrudt) medlemskab i kredsen forud for generalforsamlingen og med rettidigt betalt forfaldent kontingent.
Medlemmer, der betaler kontingent senere end udgangen af forfaldsmåneden (restance) er først stemmeberettigede og valgbare 3 måneder efter betalingsdatoen. Ungdomsmedlemmer er ikke valgbare og har ikke stemmeret jf. § 6.
Vedtagelser på generalforsamlingen sker ved almindeligt flertal. Skriftlig afstemning finder sted, når det begæres. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller pr. brev.
Valg af ikketilstedeværende medlemmer kan kun finde sted, når vedkommende skriftligt har givet tilsagn om at ville modtage valg.